REGULAMIN KONKURSU


Regulamin konkursu „Wygraj jedną z 60 szt bio henny Orientana”

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Organizatora w ramach profilu @martusiowykuferek oraz @orientana na portalu Instagram, zwanym dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Marta Ciepał, twórca internetowy, właściciel bloga www.martusiowykuferek.pl oraz konta na Instagramie @martusiowykuferek (dalej „Organizator”).
3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Orientana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-834), przy ul. Moczydłowska 65D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000264278; NIP 9512485034, REGON 383446443.
4. Konkurs będzie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z zastrzeżeniem transgranicznego dostępu do Internetu) od dnia 6-12.07.2020r. od momentu opublikowania zdjęcia konkursowego na Instagramie @martusiowykuferek do dnia 12.-7.2020r. do godz. 23:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”) za pośrednictwem posta (zwany dalej: „Post konkursowy”) na koncie @martusiowykuferek w serwisie społecznościowym Instagram (zwany dalej: „Instagram”, „Serwis Instagram”):
(zwanych dalej łącznie: „Fanpage”).
5. W związku z aktualnymi wymaganiami stawianymi przez regulamin serwisu Instagram:
(a) Organizator oświadcza, że Konkurs, organizowany za pośrednictwem Serwisu Instagram, nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też bezpośrednio związany z Serwisem Instagram. Wszelkie informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie Serwisowi Instagram.;
(b) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.
6. Celem Konkursu jest promocja marki Orientana poprzez wyłonienie 60 (sześćdziesięciu) najbardziej kreatywnych użytkowników Serwisu, którzy prawidłowo wykonają zadanie konkursowe, opisane w § 2 ust. 4 niniejszego Regulaminu, zadane przez Organizatora.
7. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie uczestnictwa w Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody.
8. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne, a także oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem Konkursu i w pełni go akceptuje.
§2
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych wyrażonej na piśmie, zarejestrowane tj. posiadające aktywny oraz publiczny profil w Serwisie Instagram, zgodnie z regulaminem Instagram, mające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wzór zgody stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, byli pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz Fundatora. Współpracownikami w rozumieniu Regulaminu są wszystkie osoby współpracujące z Organizatorem lub Fundatorem na podstawie umów cywilnoprawnych. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie rodzin tych osób. Przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia, a także osób pozostających we wspólnym pożyciu.
3. Organizator jest uprawniony do weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie i odmowy przyznania mu nagrody, jeśli nie spełnia warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w niniejszym Regulaminie lub też w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, iż tekst zamieszczony przez Uczestnika w wykonaniu Zadania Konkursowego narusza prawa osób trzecich lub też tekst ten narusza postanowienia ust. 8 poniżej.
4. Aby wziąć udział w Konkursie należy w serwisie Instagram wykonać następujące zadanie konkursowe:
·        Zaobserwować profil @orientana i @martusiowykuferek w serwisie Instagram.
·        Zaprosić 3 osoby, które kochają włosy i naturalną pielęgnację, oznaczając je w komentarzu.
·        Odpowiedzieć na pytanie: jaki kosmetyk marki Orientana podoba Ci się najbardziej?
·        Dopisać „akceptuję regulamin konkursu”.
5. Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego gwarantuje, że posiada pełne prawa autorskie do stworzonej wypowiedzi. (zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
6. Jeżeli Praca Konkursowa zawiera wizerunek uczestnika, dokonując Zgłoszenia Konkursowego wyraża on zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Organizatora jego wizerunku w serwisie Instagram i serwisie Facebook w związku z ogłoszeniem Zwycięzców i publikacją najlepszych Prac Konkursowych.
7. Uczestnik dokonując zgłoszenia wyraża zgodę na upublicznienie jego nazwy użytkownika w serwisie Instagram w związku z opublikowaniem w poście w serwisie Instagram listy Zwycięzców wraz ze zwycięskim pracami.
8. W czasie trwania Konkursu, jeden użytkownik  Serwisu Instagram może zostawić tylko jedną odpowiedź pod zdjęciem konkursowym. Zakazane jest jednak korzystanie przez jedną osobę z więcej niż jednego profilu w Serwisie Instagram lub Serwisie Facebook, w szczególności poprzez tworzenie fikcyjnych profili. W przypadku powstania uzasadnionego podejrzenia o korzystaniu przez Uczestnika z fikcyjnego profilu, wszelkie zgłoszenia takiej osoby zostaną usunięte i nie będą brały udziału w Konkursie.
9. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie, poprzez usunięcie komentarza ze zdjęciem znajdującego się pod postem konkursowym w Serwisie Instagram.
10. Uczestnik, z chwilą dodania Zgłoszenia Konkursowego udziela Organizatorowi nieodpłatnej, przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym (niezależnie od otrzymania przez Uczestnika nagrody), w szczególności z utworów bez ograniczeń terytorialnych, czasowych lub ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w tym w szczególności techniką drukarską;
b) wprowadzenie do obrotu;
c) wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w punkcie a. powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
d) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy;
e) rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
f) najem, dzierżawa, zarejestrowanie utworu jako znaku towarowego, wzoru użytkowego lub przemysłowego.
11. Na mocy licencji określonej powyżej, utwór Uczestnika zawarty w Zgłoszeniu Konkursowym może być wykorzystany w dowolny sposób, przetworzony, rozpowszechniony w całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, może zostać zmieniony, opracowany, w szczególności w celu promocji i reklamy, w tym formie plakatów, folderów, w tym reklam audiowizualnych. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie opracowaniem jego utworu (zgoda na wykonywanie praw zależnych), z prawem do dalszego upoważnienia do wykonywania praw zależnych.
12. Organizator upoważniony jest do wykorzystania utworu w sposób anonimowy.
13. Zgłoszenie konkursowe powinno być zgodne z prawem oraz ogólnie przyjętymi normami obyczajowymi, w tym: nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, nie może godzić w uczucia religijne i polityczne osób trzecich czy naruszać praw osób trzecich.
14. Uczestnik na życzenie Organizatora zawrze z nim w formie pisemnej odrębną umowę licencji lub przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym.
§3
Nagrody w Konkursie
1. Nagrodami w konkursie jest 30 (trzydzieści) sztuk bio henny Orientana Hebanowa Czerń 50g oraz 30 (trzydzieści) sztuk bio henny Orientana Karmelowy Brąz 50g, łącznie 60 sztuk bio henny Orientana (łącznie dalej zwane: „Nagrodami”): . Każdy z Zwycięzców otrzyma jedną nagrodę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
2. Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.
3. Po jednej z sześćdziesięciu Nagród otrzymają Uczestnicy Konkursu, których Zgłoszenia Konkursowe zostaną uznane za najciekawsze i najbardziej kreatywne przez Komisję Konkursową wybraną przez Organizatora („Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wchodzą trzy osoby wybrane przez Organizatora.
4. Wyłączone jest prawo żądania przez Uczestnika wypłaty równowartości nagrody w gotówce bądź prawo jej zamiany na inną nagrodę.
§ 4
Zasady przyznawania nagród w Konkursie
1. Spośród wszystkich Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wybierze najbardziej kreatywne Zgłoszenia Konkursowe, które zostaną nagrodzone Nagrodami w ramach niniejszego Konkursu, zgodnie z zasadami opisanymi w §3 Regulaminu. Przy wyborze zwycięzców Nagród Komisja Konkursowa kierować się będzie swoim własnym uznaniem, biorąc pod uwagę oryginalność oraz kreatywność przy wykonaniu Zadania konkursowego.
2. Decyzja Komisji Konkursowej zapada jednomyślnie.
3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej w Serwisie Instagram, nie później niż do 20.07.2020. Dodatkowo lista z nazwą Zwycięzców zostanie opublikowana w postaci listy na Instagram Stories  w Serwisie Instagram.
4. Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
5. Orientana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-834), przy ul. Moczydłowska 65D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000264278; NIP 9512485034, REGON 383446443,  jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wysłaniem zdobywcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zdobywca Nagrody jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia wyżej wskazanych obowiązków.
§ 5
Zasady wydawania nagród w Konkursie
1.      O fakcie wygranej oraz sposobie wydania nagrody, Organizator poinformuje Laureata za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie Instagram, oznaczając profil w relacji na Instagram Stories lub pod postem konkursowym.
2.     Organizator w wiadomości, o której mowa powyżej, zażąda od Laureata podania danych niezbędnych do wydania nagrody, takich jak:
- imię i nazwisko Uczestnika;
- adres, na który ma zostać wysłana nagroda (jeśli jest inny niż adres zamieszkania);
- numer telefonu kontaktowy.
3. Laureat zobowiązany jest przesłać dane (za pośrednictwem wiadomości prywatnej w Serwisie Instagram, z którego została wysłana informacja od Organizatora), o których mowa w pkt 2 w terminie 3 dni od otrzymania wiadomości od Organizatora. Niewysłanie przez Laureata danych, o których mowa w ust. 2 powyżej, w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym oznacza utratę prawa Uczestnika do Nagrody. Laureat może zabezpieczyć przekazywane dane poprzez przekazanie ich w formie zaszyfrowanego pliku, do którego hasło przekaże na wskazany w prywatnej wiadomości adres e-mail. Laureat wyraża zgodę na przekazanie przez Organizatora danych potrzebnych do wysyłki Nagrody mailowo Pani Edycie Iwan – specjaliście ds. social media w firmie Orientana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-834), przy ul. Moczydłowska 65D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000264278; NIP 9512485034, REGON 383446443.
4. W przypadku braku możliwości powiadomienia Laureata o wygraniu Nagrody, braku kontaktu ze strony Laureata we wskazanym terminie, lub w przypadku niepodania wymaganych danych przez Zwycięzcę Konkursu w terminie 3 dni od dnia powiadomienia Laureata o wygranej bądź podania nieprawdziwych danych, nagroda nie zostanie przyznana, a Laureata traci prawo do nagrody. W takim przypadku Organizator powtarzając procedurę powiadomienia o wygranej skontaktuje się z kolejną osobą, która zajęła kolejne, niższe miejsce w Konkursie bądź zdecyduje o przepadku nagrody.
5. Nagrody zostaną wysłane kurierem przez Fundatora nagród na adres wskazany przez Uczestnika w wiadomości, o której mowa w ust. 3 powyżej.
6. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie zostali zwycięzcami, o ich indywidualnych wynikach w Konkursie.
1.      Podmiotem wydającym Nagrody w Konkursie jest Fundator nagród.
§6
Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące Konkursów należy składać pisemnie na adres pocztowy: Orientana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-834), przy ul. Moczydłowska 65D z dopiskiem „Konkurs Martusiowy Kuferek”. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania danej reklamacji przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora. Decyzja Komisji Konkursowej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie do innych organów Organizatora. Pozostaje to bez wpływu na prawo Uczestnika do dochodzenia przysługujących mu roszczeń w postępowaniu sądowym.
3. Reklamacje można wnosić w czasie Trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.
4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz powody reklamacji.
5. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie na adres podany w reklamacji.
§7
Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych jest Orientana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-834), przy ul. Moczydłowska 65D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000264278; NIP 9512485034, REGON 383446443 („Administrator Danych”).
2. Dane osobowe Uczestników będą udostępnione Organizatorowi oraz Fundatorowi w celu i zakresie niezbędnym do zrealizowania postanowień niniejszego Regulaminu, w tym szczególności wydania Nagród.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
4. Dane osobowe będą przetwarzane:
a) W celu udziału i przeprowadzenia konkursu, a także wyłonienia zwycięzców oraz kontaktu w sprawie wręczenia nagród na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b) W celu publicznego ogłoszenia zwycięzców na zasadach określonych w Regulaminie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
c) W celu rozpatrzenia reklamacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
5. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania: wglądu w swoje dane, uzyskania kopii danych, poprawiania danych, sprzeciwu na przetwarzanie. Żądania należy kierować do inspektora ochrony danych.
6. Każdy uczestnik może złożyć skargę na sposób przetwarzania jego danych przez Administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu i rozstrzygnięcia ewentualnych reklamacji.
8. Wszelkie zapytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestnika przetwarzanych przez Administratora Danych należy kierować pisemnie na adres: Orientana sp. z o.o. sp.k. ul. Moczydłowska 65D, 02-834 Warszawa.
9. Wyrażoną zgodę na przetwarzanie Uczestnik może wycofać w dowolnym momencie, jednakże będzie to równoważne ze zrezygnowaniem z udziału w konkursie, a w przypadku wygranej z przepadkiem nagrody. W zakresie zgody na upublicznienie danych zwycięzców, jej wycofanie może uniemożliwić skuteczne poinformowanie o wygranej, w szczególności ze względu na ustawienia prywatności w serwisach społecznościowych.
10. Administratorem danych Zwycięzców konkursu przetwarzanych na potrzeby rozliczenia podatku dochodowego od nagród jest Fundator nagród. Dane Zwycięzców są przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) przez okres 5 lat kalendarzowych po roku zakończenia konkursu. Podanie danych niezbędnych do rozliczenia podatku jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody. Fundator nagród udostępni dane osobowe podmiotom odpowiedzialnym za zrealizowanie czynności technicznych związanych z rozliczeniem podatku od nagrody. Zwycięzcy przysługuje prawo żądania wglądu w swoje dane, ich kopii, sprostowania, a także wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez Fundatora nagród do Prezesa UODO. Żądania, o których mowa w niniejszym punkcie należy kierować do inspektora ochrony danych w Orientana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-834), przy ul. Moczydłowska 65D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000264278; NIP 9512485034, REGON 383446443.
11. Organizator i Fundator nagród zastrzegają sobie prawo do wykorzystania zwycięskich Zgłoszeń konkursowych również do celów promocyjnych Fanpage’ów oraz samego Konkursu, na co Uczestnik wyraża zgodę.
12. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
14. Zasady przeprowadzania Konkursów określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
§8
Świadczenie usług drogą elektroniczną
1. W ramach Konkursu Organizator świadczy nieodpłatnie na rzecz Uczestników, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, usługi drogą elektroniczną w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu.
2. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Konkursu należy rozumieć takie usługi jak:
a) udostępnienie Regulaminu w Serwisie Instagram oraz na blogu www.martusiowykuferek.pl
b) umożliwienie zapoznania się z Zadaniem Konkursowym;
c) umożliwienie wzięcia udziału w Konkursie.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik rozpocznie korzystanie z usług objętych Regulaminem.
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdej chwili rozwiązana przez Uczestnika poprzez zamknięcie profilu Organizatora w Serwisie Instagram lub Serwisie Facebook lub rezygnację z uczestnictwa w Konkursie.
5. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari oraz profilu w Serwisie.
6. Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom, przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
7. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych.
8. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 6 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami).
10. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na blogu https://www.martusiowykuferek.pl/p/regulamin-konkursu.html

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/a_____________________________, wyrażam zgodę na wzięcie udziału przez __________________, którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym, w konkursie organizowanym przez Martę Ciepał autorkę bloga www.martusiowykuferek.pl i właścicielką konta na Instagramie @martusiowykuferek na portalu Instagram we współpracy z Fundatorem nagród Orientana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-834), przy ul. Moczydłowska 65D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000264278; NIP 9512485034, REGON 383446443 (dalej: „Konkurs”). Jednocześnie oświadczam, że w imieniu mojego syna/ córki, zgodnie z §2 ust. 8 regulaminu Konkursu udzielam niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych w zgłoszeniu konkursowym mojego syna/ córki, na polach eksploatacji tam wskazanych.
_____________________________ __________________________________
(miejscowość i data) (podpis


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Mam nadzieję, że miło spędziłaś czas na blogu i wyniosłaś z jego treści cenne wskazówki. Życzę Ci owocnej pielęgnacji włosów, ciała i umysłu. :-)